ތަޢާރަފް

އެސްޑީއެފްސީ އަކީ މިސަރުކާރުގެ އެއް ވަޢުދުކަމުގައިވާ އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ދިމާވާ ދަތިތައް ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ފަސޭހައިން ލޯނު ލިބޭނެ މަގެއް ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުމުގެ ގޮތުން ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ކުންފުންޏެކެވެ. މި ކުންފުނީގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަލަށް އުފައްދާ އަދި ކުރިއަރަމުން އަންނަ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ބޭނުންވާނެ މާލީ އެހިތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ތަފާތު އިޤްތިޞާދީ ދާއިރާތަކަށް އަމާޒުކޮށް ލުއިގޮތަކަށް ލިބޭނޭ ލޯނު ތައާރަފްކޮށް އެމަސައްކަތް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމެވެ.

އަމާޒު

އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީތައް ކުރިއަރައި ތަރައްޤީކުރުމަށް ދެވޭނޭ ޙިދުމަތްތައް ފާހަގަކޮށް އެފަދަ ޙިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމާއިއެކު، މިފަދަ ވިޔަފާރީތަކައް ބޭނުންވާ މާލީ އެހީތެރިކަން ލިބޭނެ ފަހިމަގެއް ހޯދައި ދިނުން.

ލަނޑުދަނޑި

އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ފޯރުކޮށްދޭ ފުރިހަމަ މާލީ އިދާރާއަކަށްވުމާއިއެކު، އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީގައި މިފަދަ ވިޔަފާރިތަކުގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުން.

ކަސްޓަމަރުން

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރި ފަށަން ގަސްތުކުރާ އަދި އެފަދަ ވިޔަފާރިއެއް މިހާރުވެސް ކުރަމުންދާ ކޮންމެ ފަރާތަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަސްޓަމަރެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ބޭނުމަކީ މިފަދަ ވިޔަފާރިތައް އަޅުގަނޑުމެންގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު ބާރަށް ކުރިއަރައިގެން ދިއުމެވެ. އަދި އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީ ގެނައުމުގައި މުޖްތަމަޢުގެ ހުރިހާ ފަރުދުންގެ ބައިވެރިވުން ހިމެނުމަކީ މުހިއްމުކަމެއްކަމުގައި އަޅުގަނޑުމެން ދެކެމެވެ. މިގޮތުން، އެސްޑީއެފްސީއިން ލޯނު ދޫކުރާއިރު ޒުވާނުން، އަންހެނުން އަދި ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް ހުށަހަޅުއްވާ އެޕްލިކޭޝަންތަކަށް އިސްކަންދެވޭނެއެވެ.

އިސްކަންދޭ ދާއިރާތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ކުރިއަރުވައި ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި އަންނަނިވި ދާއިރާތަކަށް ބޭނުންވާ ލޯނު އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެސްޑީއެފްސީ އިން އިސްކަންދޭނެއެވެ.

  • ޓޫރިޒަމް (ރަށު ފަތުރުވެރިކަން)
  • ދަނޑުވެރިކަން
  • މަސްވެރިކަން
  • އުފެއްދުންތެރިކަމާއި ގުޅުންހުރި ވިޔަފާރިތައް
  • އިންފޮމޭޝަން ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ

ލޯނު

ރަށު ފަތުރު ލޯނުގެ މުހިއްމު ބައިތައް

200,000 ރުފިޔާ އިން ފެށިގެން 5,000,000 ރުފިޔާ އާއި ހަމައަށް ލޯނު ލިބޭ

އިންޓަރެސްޓްގެ ގޮތުގައި އަހަރަކު %6 އިން ފެށިގެން

އަމިއްލައަށް ޚަރަދު ކުރަންޖެހޭނީ ޕްރޮޖެކްޓްގެ %20-15

އަނބުރާ ދެއްކުމަށް 7 އަހަރުދުވަސް (ގްރޭސް މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި ގިނަވެގެން 18 މަސްދުވަސް)

ރަހުނުގެ ގޮތުގައި ގެދޮރާއި އެހެނިހެން މުދާ ޤަބޫލު ކުރެވޭނެ

ރަށު

ފަތުރު

ރަށު ފަތުރު ލޯން ތަޢާރަފްކުރުމުގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަކުގައި ފަތުރުވެރިކަން އިތުރަށް ތަރައްޤީކޮށް، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީތަކަށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ވަނުމުގެ މަގު ފަހި ކޮށްދިނުމެވެ. "ރަށު ފަތުރު" ގެ ސަބަބުން އަލަށް ފަށާ ވިޔަފާރިތަކަށާއި ކުރިއަރަމުންއަންނަ ވިޔަފާރިތަކަށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ އަދި މިދާއިރާއާއި ގުޅުންހުރި ވިޔަފާރިތަކަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު އިތުރަށް ފުޅާވެގެންދާނެއެވެ.

ރަށު ފަތުރު ލޯން ބޭނުންކުރެވިދާނެ މަޤްޞަދު

ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި ފަށައިގަތުމަށް
މިހާރު ހުރި ގެސްޓްހައުސްއެއްގެ މަރާމާތަށް
ހަދާ ނިމިފައިވާ ގެސްޓްހައުސްއެއް ގަތުމަށް
ގެއެއް ގެސްޓްހައުސްއަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް
ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރިއާއި ގުޅުންހުރި ވިޔަފާރިކުރުމަށް (ޑައިވް ނުވަތަ މޫދު ކުޅިވަރު ސެންޓަރެއް ހިންގުން ފަދަ)

ވިޔަފާރި އެހީ ލޯނުގެ މުހިންމު ބައިތައް

500،000 ރުފިޔާއާއި ހަމައަށް ލޯނުދޫކުރެވޭ (ގިނަވެގެން އަހަރީ އާމްދަނީގެ %10)

އިންޓަރެސްޓްގެ ގޮތުގައި އަހަރަކު %9.5

އަމިއްލައަށް އެއްވެސް ހަރަދެއް ކުރާކަށް ނުޖެހޭ

އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ގިނަވެގެން 2 އަހަރުދުވަސް

ރަހުނުގެ ގޮތުގައި ގެދޮރާއި އެހެނިހެން މުދާ ޤަބޫލުކުރެވޭނެ

ވިޔަފާރި

އެހީ

"ވިޔަފާރި އެހީ" ގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ދަތިތަކާއި ނުލައި ބޭނުންވާ މާލީ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.

ވިޔަފާރި އެހީ ލޯން ބޭނުންކުރެވިދާނެ މަޤްޞަދު

މުދާ ގަތުމާއި ދުވަހުން ދުވަހަށް ބޭނުންވާ ވިޔަފާރީގެ ހަރަދުތައް ކުރުމަށް
ޕްރޮޖެކްޓް އަދި ކޮންޓްރެކްޓް ފައިނޭންސް ކުރުމަށް

ދަނޑުވެރި ނަފާ ލޯނުގެ މުހިއްމު ބައިތައް

ރަހުނަކާއި ނުލާ 75،000 ރުފިޔާގެ ލޯނު (އަމިއްލައަށް އެއްވެސް އަދަދެއް ހަރަދުކުރާކަށް ނުޖެހޭ).

އަމިއްލަ ފަރުދުންނަށް ގިނަވެގެން 500،000 ރުފިޔާގެ ލޯނު

ކޯޕަރޭޓިވްސް އަދި ކުންފުނިތަކަށް ގިނަވެގެން 2،000،000 ރުފިޔާގެ ލޯނު

އިންޓަރަސްޓްގެ ގޮތުގައި އަހަރަކު %6

އަމިއްލައަށް ހަރަދު ކުރަންޖެހެނީ ޕްރޮޖެކްޓްގެ %15-10

ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ގިނަވެގެން 7 އަހަރު (ގްރޭސް މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި ގިނަވެގެން 12 މަސް).

ރަހުނުގެ ގޮތުގައި ގޯތިގެދޮރާއި އެހެނިހެން މުދާ ޤަބޫލުކުރެވޭނެ

ދަނޑުވެރި

ނަފާ

'ދަނޑުވެރި ނަފާ'، މި ލޯނަކީ އެސްޑީއެފްސީ އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން އެކުލަވާލެވުނު ލޯނެކެވެ. ދަނޑުވެރިކަމަކީ އެސްޑީއެފްސީއިން ލޯނު ދޫކުރުމުގައި އިސްކަންދޭ ދާއިރާއަކަށްވެފައި، މިދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ހަރުދަނާކުރުމަށް ބާރުއެޅޭނެކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ދެކެމެވެ.

ދަނޑުވެރި ނަފާ ބޭނުންކުރެވިދާނެ މަޤްޞަދު

ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން ޒަމާނީ ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް (އަރބަން އެގްރިކަލްޗަރ، ގްރީން ހައުސް ފަދަ ޕްރޮޓެކްޓެޑް އެގްރިކަލްޗަރ އަދި ވަރޓިކަލް ދަނޑުވެރިކަންފަދަ ކަންތައްތައް)
ޕޯލްޓްރީ އަދި ދިރޭމާލު (ދަނޑުވެރިކަމުގައި ގެންގުޅޭ ކުދި ޖަނަވާރު ގެންގުޅުން)
އެގްރޮފޮރަސްޓްރީ ނުވަތަ ގަހުގެ ނާސަރީތައް ޤާއިމްކުރުން
ވެލިއު އެޑިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކަށް

ހަރުމުދާ ލޯނުގެ މުހިއްމު ބައިތައް

ލޯނުގެ ގޮތުގައި 100,000 ރުފިޔާއާއި 3,000,000 ރުފިޔާއާއި ދެމެދުގެ އަދަދެއް

އިންޓަރަސްޓް ރޭޓް އަހަރަކު %6 އިން ފެށިގެން

އަމިއްލަ އަތުން ހަރަދު ކުރަންޖެހޭނީ ޕްރޮޖެކްޓްގެ %20-15

ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ގިނަވެގެން 6 އަހަރު (ގްރޭސް މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި ގިނަވެގެން 1 އަހަރު)

ރަހުނުގެ ގޮތުގައި ގޯތިގެދޮރާއި އެހެނިހެން މުދާ ޤަބޫލުކުރެވޭނެ

ހަރުމުދާ

އެސްޑީއެފްސީގެ 'ހަރުމުދާ' ލޯނުގެ މަޤްޞަދަކީ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ތަރައްޤީކޮށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދައިދިނުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމެވެ. މި ލޯނު މެދުވެރިކޮށް މުދާ ގަތުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ އިމާރަތްކުރުން، މަސްވެރިކަން، އިންފޮމޭޝަން ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އަދި އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ވިޔަފާރިތަކަށެވެ.

ހަރުމުދާ ބޭނުންކުރެވިދާނެ މަޤްޞަދު

ވިޔަފާރިއަށް ބޭނުންވާ މެޝިނަރީ، އިކުއިޕްމަންޓް އަދި ވެހިކަލް ގަތުމަށް

ވިޔަފާރި ތަރައްޤީ ލޯނުގެ މުހިއްމު ބައިތައް

ލޯނުގެ ގޮތުގައި ގިނަވެގެން 5,000,000 ރުފިޔާ

އިންޓަރެސްޓްގެ ގޮތުގައި އަހަރަކު %4 އިން ފެށިގެން

އަމިއްލައަށް ކުރަންޖެހޭ ޙަރަދު ކަނޑައަޅާނީ މަޝްރޫޢަށް ބެލުމަށްފަހު

ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ގިނަވެގެން 10 އަހަރު (ގްރޭސް މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި ގިނަވެގެން 1 އަހަރު)

މަޝްރޫޢަށް ބެލުމަށްފަހު ރަހުނެއް ހުށަހަޅަންޖެހޭނަމަ އެސްޑީއެފްސީން ޤަބޫލުކުރާ ރަހުނެއް ހުށަހެޅިދާނެ

ވިޔަފާރި

ތަރައްޤީ

އެސްޑީއެފްސީގެ 'ވިޔަފާރި ތަރައްޤީ' ލޯނުގެ މަޤްޞަދަކީ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް އިތުރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. "ވިޔަފާރި ތަރައްޤީ" ގެ ސަބަބުން ކުދި އަދި މުދެ ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް އިތުރަށް ފުޅާވެ، ދިގު މުއްދަތުގެ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ކުރުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެއެވެ.

ވިޔަފާރި ތަރައްޤީ ބޭނުންކުރެވިދާނެ މަޤްޞަދު

ވިޔަފާރިތައް އިތުރަށް ފުޅާކޮށް އަދި ތަރައްޤީ ކުރުމަށް
އިތުރު ދާއިރާތަކަށް ވިޔަފާރި ފުޅާކުރުމަށް

ފަށާ ވިޔަފާރި ލޯނުގެ މުހިއްމު ބައިތައް

ލޯނުގެ ގޮތުގައި ގިނަވެގެން 2,000,000 ރުފިޔާ

އިންޓަރެސްޓްގެ ގޮތުގައި އަހަރަކު %4 އިން ފެށިގެން

އަމިއްލައަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު ކަނޑައަޅާނީ މަޝްރޫޢަށް ބެލުމަށްފަހު

ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ގިނަވެގެން 10 އަހަރު (ގްރޭސް މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި ގިނަވެގެން 18 މަސް ދުވަސް)

މަޝްރޫޢަށް ބެލުމަށްފަހު ރަހުނެއް ހުށަހަޅަންޖެހޭނަމަ އެސްޑީއެފްސީން ގަބޫލުކުރާ ރަހުނެއް ހުށަހެޅިދާނެ

ވިޔަފާރި ހިންގާތާ 2 އަހަރު ނުވާ ފަރާތްތަކަށްވެސް މި ލޯނަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެ

ފަށާ

ވިޔަފާރި

އެސްޑީއެފްސީގެ 'ފަށާ ވިޔަފާރި' ލޯނު ތަޢާރަފްކުރުމުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަލަށް ފަށައިގަންނަ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. "ފަށާ ވިޔަފާރި" ގެ ދަށުން އަލަށް ފަށާ ވިޔަފާރިތަކަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދަލާއި ވިޔަފާރި ހިނގުމަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ޙަރަދު ކުރުމަށް މާލީ އެހީ ލިބިގެންދާނެއެވެ.

ފަށާ ވިޔަފާރި ބޭނުންކުރެވިދާނެ މަޤްޞަދު

ފަށާ ވިޔަފާރިތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

ޚަބަރު

އެސްއެމްއީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (އެސްޑީއެފްސީ) ގެ މަސައްކަތް ފަށައިގަތުމަށް ބޭނުންވާ މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއިން ދޫކުރާ 'ފައިނޭންސިންގ ބިޒްނަސް ލައިސަންސް' މި ކޯޕަރޭޝަނަށް ލިބިފައިވަނީ 28 ފެބްރުއަރީ 2019 ގައެވެ.

މިކޯޕަރޭޝަނަކީ ސަރުކާރުގެ އިތުރުން މާލެ، ފުވައްމުލައް އަދި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހިއްސާއާއި އެކު އުފެއްދިފައިވާ ކުންފުންޏެކެވެ. އެސްޑީއެފްސީގެ ވިޔަފާރި ފެށުމުން ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ލޯނު ހޯދަން ފަސޭހަވެ މާލީ ދާއިރާގެ ވާދަވެރިކަން އިތުރު ވެގަންދާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ.