ތަޢާރަފް

އެސްޑީއެފްސީ އަކީ މިސަރުކާރުގެ އެއް ވަޢުދުކަމުގައިވާ އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ދިމާވާ ދަތިތައް ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ފަސޭހައިން ލޯނު ލިބޭނެ މަގެއް ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުމުގެ ގޮތުން ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ކުންފުންޏެކެވެ. މި ކުންފުނީގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަލަށް އުފައްދާ އަދި ކުރިއަރަމުން އަންނަ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ބޭނުންވާނެ މާލީ އެހިތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ތަފާތު އިޤްތިޞާދީ ދާއިރާތަކަށް އަމާޒުކޮށް ލުއިގޮތަކަށް ލިބޭނޭ ލޯނު ތައާރަފްކޮށް އެމަސައްކަތް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމެވެ.

އަމާޒު

އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީތައް ކުރިއަރައި ތަރައްޤީކުރުމަށް ދެވޭނޭ ޙިދުމަތްތައް ފާހަގަކޮށް އެފަދަ ޙިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމާއިއެކު، މިފަދަ ވިޔަފާރީތަކައް ބޭނުންވާ މާލީ އެހީތެރިކަން ލިބޭނެ ފަހިމަގެއް ހޯދައި ދިނުން.

ލަނޑުދަނޑި

އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ފޯރުކޮށްދޭ ފުރިހަމަ މާލީ އިދާރާއަކަށްވުމާއިއެކު، އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީގައި މިފަދަ ވިޔަފާރިތަކުގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުން.

ކަސްޓަމަރުން

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރި ފަށަން ގަސްތުކުރާ އަދި އެފަދަ ވިޔަފާރިއެއް މިހާރުވެސް ކުރަމުންދާ ކޮންމެ ފަރާތަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަސްޓަމަރެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ބޭނުމަކީ މިފަދަ ވިޔަފާރިތައް އަޅުގަނޑުމެންގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު ބާރަށް ކުރިއަރައިގެން ދިއުމެވެ. އަދި އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީ ގެނައުމުގައި މުޖްތަމަޢުގެ ހުރިހާ ފަރުދުންގެ ބައިވެރިވުން ހިމެނުމަކީ މުހިއްމުކަމެއްކަމުގައި އަޅުގަނޑުމެން ދެކެމެވެ. މިގޮތުން، އެސްޑީއެފްސީއިން ލޯނު ދޫކުރާއިރު ޒުވާނުން، އަންހެނުން އަދި ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް ހުށަހަޅުއްވާ އެޕްލިކޭޝަންތަކަށް އިސްކަންދެވޭނެއެވެ.

އިސްކަންދޭ ދާއިރާތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ކުރިއަރުވައި ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި އަންނަނިވި ދާއިރާތަކަށް ބޭނުންވާ ލޯނު އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެސްޑީއެފްސީ އިން އިސްކަންދޭނެއެވެ.

 • ޓޫރިޒަމް (ރަށު ފަތުރުވެރިކަން)
 • ދަނޑުވެރިކަން
 • މަސްވެރިކަން
 • އުފެއްދުންތެރިކަމާއި ގުޅުންހުރި ވިޔަފާރިތައް
 • އިންފޮމޭޝަން ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ

ލޯނު

ރަށު ފަތުރު ލޯނުގެ މުހިއްމު ބައިތައް

200,000 ރުފިޔާ އާއި 5,000,000 ރުފިޔާއާއި ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް ލޯނު ދޫކުރެވޭ

އިންޓަރަސްޓްގެ ގޮތުގައި އަހަރަކު %4 - %9

އަމިއްލައަށް ކުރަންޖެހޭ ހަރަދު ކަނޑައަޅާނީ މަޝްރޫއަށް ބެލުމަށްފަހު (އެންމެ ގިނަވެގެން މަޝްރޫއުގެ ޖުމްލަ އަދަދުގެ %20)

ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ގިނަވެގެން 10 އަހަރު (ގްރޭސް މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި ގިނަވެގެން 18 މަސްދުވަސް)

ރަހުނު ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެ ހާލަތްތައް (ހުށަހެޅޭ ރަހުނަކީ މިކޯޕަރޭޝަނުން ގަބޫލުކުރާ އަދި ލޯނާ އެކަށޭނެ ރަހުނަކަށް ވާންވާނެ)

 • މަޝްރޫއުގެ ރިސްކަށް ބެލުމަށްފަހު
 • ލޯނުގެ އަދަދު 500,000 ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑުވާނަމަ (އަލަށް ފަށާ ވިޔަފާރިއެއް ނަމަ ނުވަތަ ވިޔަފާރި ހިންގާތާ 6 މަސްދުވަސް ނުވާ ފަރާތެއްނަމަ)
 • ލޯނުގެ އަދަދު 1,000,000 ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑުވާނަމަ (ވިޔަފާރި ހިންގާތާ 6 މަސްދުވަސް ވެފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ)

އެސްޑީއެފްސީ އިން ފައިނޭންސް ކުރާ ގެސްޓް ހައުސްތައް ހުންނަންވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ހިންގުމާއި ބެހޭ ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް

އަލަށް ފަށާ ގެސްޓްހައުސްތަކުގައި މަދުވެގެން 6 ކޮޓަރި ހުންނަންވާނެ

ރަށު

ފަތުރު

ރަށު ފަތުރު ލޯނު ތައާރަފްކުރުމުގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަކުގައި ފަތުރުވެރިކަން އިތުރަށް ތަރައްގީކޮށް، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީތަކަށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ވަނުމުގެ މަގު ފަހި ކޮށްދިނުމެވެ. "ރަށު ފަތުރު" ގެ ސަބަބުން އަލަށް ފަށާ ވިޔަފާރިތަކަށާއި ކުރިއަރަމުންއަންނަ ވިޔަފާރިތަކަށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ އަދި މިދާއިރާއާއި ގުޅުންހުރި ވިޔަފާރިތަކަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު އިތުރަށް ފުޅާވެގެންދާނެއެވެ.

ރަށުފަތުރު ލޯނު ބޭނުންކުރެވިދާނެ މަގްސަދު

އަލަށް ފަށާ ގެސްޓްހައުސްތަކަށް) މިލޯނުދިނުމުގައި މިވަގުތު އިސްކަންދެވޭނީ ރަށުފަތުރުވެރިކަން ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ތަރައްގީވެފައިނުވާ ސަރަހައްދުތަކަށް. އެގޮތުން ގްރޭޓަރ މާލެ ސަރަހައްދު އަދި ކ.މާފުށީގައި އަލަށް ގެސްޓްހައުސް ގާއިމްކުރުމަށް ލޯނު ދޫކުރުންވަނީ މެދުކަނޑާލެވިފައި)
މިހާރު ހިނގަމުންދާ ގެސްޓްހައުސްތަކުގެ މަރާމާތުކުރުމަށް
ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރިއާއި ގުޅުންހުރި ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުމަށް
ދުވަހުން ދުވަހަށް ބޭނުނުންވާ ހަރަދުތައް ކުރުމަށް
ވިޔަފާރި އިސްތިހާރުކުރުމަށް
ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމަށް

ވިޔަފާރި އެހީ ލޯނުގެ މުހިންމު ބައިތައް

ދުވަހުން ދުވަހަށް ބޭނުންވާ ވިޔަފާރީގެ ހަރަދުތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ލޯނު ނަގާނަމަ؛

3،000،000 ރުފިޔާއާއި ހަމައަށް ލޯނު ދޫކުރެވޭނެ

އިންޓަރަސްޓްގެ ގޮތުގައި އަހަރަކު %9.5

ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ގިނަވެގެން 5 އަހަރު (ގްރޭސް މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި ގިނަވެގެން 3 މަސްދުވަސް)

ރަހުނު ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެ ހާލަތްތައް (ހުށަހެޅޭ ރަހުނަކީ މިކޯޕަރޭޝަނުން ގަބޫލުކުރާ އަދި ލޯނާ އެކަށޭނެ ރަހުނަކަށް ވާންވާނެ):

 • މަޝްރޫއު ގެ ރިސްކަށް ބެލުމަށްފަހު
 • ލޯނުގެ އަދަދު 1,000,000 ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑުނަމަ

ވިޔަފާރި ހިންގާތާ މަދުވެގެން 1 އަހަރު ދުވަސް ވެފައިވާ ފަރާތަކަށް ވާންވާނެ

ޕްރޮޖެކްޓް ނުވަތަ ކޮންޓްރެކްޓް ފައިނޭންސް ކުރާނަމަ؛

ވިޔަފާރި ހިންގާތާ 2 އަހަރު ދުވަސް ނުވާނަމަ ޕްރޮޖެކްޓް ނުވަތަ ކޮންޓްރެކްޓް ފައިނޭންސް ކުރުމަށް ލޯނު ގޮތުގައި 1,000,000 ރުފިޔާ އާއި ހަމައަށް ދޫކުރެވޭނެ

ވިޔަފާރި ހިންގާތާ މަދުވެގެން 2 އަހަރު ދުވަސްވެފައިވާނަމަ ޕްރޮޖެކްޓް ނުވަތަ ކޮންޓްރެކްޓް ފައިނޭންސް ކުރުމަށް ލޯނު ގޮތުގައި 2,000,000 ރުފިޔާ އާއި ހަމައަށް ދޫކުރެވޭނެ

ލޯނުގެ ގޮތުގައި ދޫކުރެވޭނީ ކޮންޓްރެކްޓް އަގުގެ %60 އަށްވުރެ އިތުރު ނުވާގޮތަށް

އިންޓަރަސްޓްގެ ގޮތުގައި އަހަރަކު %9.5

ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ގިނަވެގެން 12 މަސް (ކޮންޓްރެކްޓް މުއްދަތުގެ އިތުރުން ގިނަވެގެން 3 މަސް ދުވަސް)

ލޯނު މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކޮންމެ މަހަކު އިންޓްރަސްޓަށްވާ ފައިސާ ދައްކަންވާނެ. އަދި ލޯނު މުއްދަތު ހަމަވާ ދުވަހު ލޯނު ގޮތުގައި ނެގި ފައިސާ އެއްފަހަރާ ދައްކަންވާނެ

ވިޔަފާރި ހިންގާތާ މަދުވެގެން 1 އަހަރު ދުވަސް ވެފައިވާ ފަރާތަކަށް ވާންވާނެ

ވިޔަފާރި

އެހީ

"ވިޔަފާރި އެހީ" ގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ދަތިތަކާއި ނުލައި ބޭނުންވާ މާލީ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.

ވިޔަފާރި އެހީ ލޯނު ބޭނުންކުރެވިދާނެ މަގްސަދު

މުދާ ގަތުމާއި ދުވަހުން ދުވަހަށް ބޭނުންވާ ވިޔަފާރީގެ ހަރަދުތައް ކުރުމަށް
ޕްރޮޖެކްޓް އަދި ކޮންޓްރެކްޓް ފައިނޭންސް ކުރުމަށް

ދަނޑުވެރި ނަފާ ލޯނުގެ މުހިއްމު ބައިތައް

ރަހުނަކާއި ނުލާ 100,000 ރުފިޔާއާއި ހަމައަށް ލޯނު ދޫކުރެވޭ (އަމިއްލައަށް އެއްވެސް ހަރަދެއްކުރާކަށް ނުޖެހޭ)

2,000,000 ރުފިޔާ އާއި ހަމައަށް ލޯނު ދޫކުރެވޭ

އިންޓަރަސްޓްގެ ގޮތުގައި އަހަރަކު 6%

އަމިއްލައަށް ކުރަންޖެހޭ ހަރަދުގެ ގޮތުގައި މަޝްރޫއުގެ %10 – %15

ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ގިނަވެގެން 7 އަހަރު (ގްރޭސް މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި ގިނަވެގެން 12 މަސް ދުވަސް)

ރަހުނު ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެ ހާލަތްތައް (ހުށަހެޅޭ ރަހުނަކީ މިކޯޕަރޭޝަނުން ޤަބޫލުކުރާ އަދި ލޯނާ އެކަށޭނެ ރަހުނަކަށް ވާންވާނެ):

 • މަޝްރޫއުގެ ރިސްކަށް ބެލުމަށްފަހު
 • ލޯނުގެ އަދަދު 1,000,000 ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑުވާނަމަ
ދަނޑުވެރި

ނަފާ

'ދަނޑުވެރި ނަފާ'، މި ލޯނަކީ އެސްޑީއެފްސީ އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން އެކުލަވާލެވުނު ލޯނެކެވެ. ދަނޑުވެރިކަމަކީ އެސްޑީއެފްސީއިން ލޯނު ދޫކުރުމުގައި އިސްކަންދޭ ދާއިރާއަކަށްވެފައި، މިދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ހަރުދަނާކުރުމަށް ބާރުއެޅޭނެކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ދެކެމެވެ.

ދަނޑުވެރި ނަފާ ލޯނު ބޭނުންކުރެވިދާނެ މަގްސަދު

ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން ޒަމާނީ ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް (އަރބަން އެގްރިކަލްޗަރ، ގްރީން ހައުސް ފަދަ ޕްރޮޓެކްޓެއް އެގްރިކަލްޗަރ އަދި ވަރޓިކަލް ދަނޑުވެރިކަންފަދަ ކަންތައްތައް)
ޕޯލްޓްރީ އަދި ދިރޭމާލު (ދަނޑުވެރިކަމުގައި ގެންގުޅޭ ކުދި ޖަނަވާރު ގެންގުޅުން)
އެގްރޮފޮރަސްޓްރީ ނުވަތަ ގަހުގެ ނާސަރީތައް ގާއިމްކުރުން
ވެލިއު އެޑިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކަށް

ހަރުމުދާ ލޯނުގެ މުހިއްމު ބައިތައް

100,000 ރުފިޔާ އާއި 5,000,000 ރުފިޔާއާއި ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް ލޯނު ދޫކުރެވޭ

އިންޓަރަސްޓްގެ ގޮތުގައި އަހަރަކު %4 - %9

އަމިއްލައަށް ކުރަންޖެހޭ ހަރަދު ކަނޑައަޅާނީ މަޝްރޫއަށް ބެލުމަށްފަހު (އެންމެ ގިނަވެގެން މަޝްރޫއުގެ ޖުމްލަ އަދަދުގެ %20)

ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ގިނަވެގެން 10 އަހަރު (ގްރޭސް މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި ގިނަވެގެން 12 މަސްދުވަސް)

ރަހުނު ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެ ހާލަތްތައް (ހުށަހެޅޭ ރަހުނަކީ މިކޯޕަރޭޝަނުން ޤަބޫލުކުރާ އަދި ލޯނާ އެކަށޭނެ ރަހުނަކަށް ވާންވާނެ):

 • މަޝްރޫއުގެ ރިސްކަށް ބެލުމަށްފަހު
 • ލޯނުގެ އަދަދު 500,000 ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑުނަމަ (އަލަށް ފަށާ ވިޔަފާރިއެއް ނަމަ ނުވަތަ ވިޔަފާރި ހިންގާތާ 6 މަސްދުވަސް ނުވާ ފަރާތެއްނަމަ)
 • ލޯނުގެ އަދަދު 1,000,000 ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑުނަމަ (ވިޔަފާރި ހިންގާތާ 6 މަސްދުވަސް ވެފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ)

ވިޔަފާރި ހިންގާތާ މަދުވެގެން 2 އަހަރު ދުވަސް ވާންވާނެ (މީގެތެރޭގައި ކަނޑު އުޅަނދު ގަނެގެން އަލަށް ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތައް ނުހިމެނޭ)

ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ކަނޑު އުޅަނދު ގަތުމަށާއި މަރާމާތުކުރުމަށް ލޯނު ދޫކުރެވޭނެ، އަލަށް ފަށާ ވިޔަފާރިތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް (އާ އުޅަނދެއް ގަތުމާއި، ބޭނުން ކުރަމުންދާ އުޅަނދެއް މަރާމާތުކުރުމާއި، އިންޖީނު އެޅުމަށް)

މަސްވެރިކަމަށާއި މުދާއުފުލުމަށް ބޭނުން ކޮށްފައިވާ އުޅަނދަށް ލޯނު ދޫނެކުރެވޭނީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރި ތާރީހުން ފެށިގެން 5 އަހަރު ވެފައިނުވާ އުޅަނދު ފަހަރަށް

5 އަހަރު ވެފައިވާ (މަސްވެރިކަމާއި މުދާއުފުލާ އުޅަނދު ފަހަރު ނުހިމަނާ) އެހެނިހެން އުޅަނދުފަހަރަށް ލޯނު ދޫކުރެވޭނީ ގިނަވެގެން 2 މިލިއަން ރުފިޔާއާ ހަމަޔަށް އެސްޑީއެފްސީއިން ޤަބޫލުކުރާ މިނިވަން ފަރާތަކުން އަގުކޮށް ބެލުމަށް ފަހު

އައިސްޕްލާންޓާއި ގުޅޭ މަޝްރޫޢެއްނަމަ ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރަށަކީ ސަރުކާރުން އައިސްޕްލާންޓް ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ޤާއިމްކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިފައިވާ ރަށަކަށް ވެގެން ނުވާނެ

ހަރުމުދާ

އެސްޑީއެފްސީގެ 'ހަރުމުދާ' ލޯނުގެ މަގްސަދަކީ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ތަރައްގީކޮށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދައިދިނުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމެވެ.

ހަރުމުދާ ލޯނު ބޭނުންކުރެވިދާނެ މަގްސަދު

ވިޔަފާރިއަށް ބޭނުންވާ މެޝިނަރީ، އިކުއިޕްމަންޓް، ވެހިކަލް އަދި ކަނޑުއުޅަނދު ފަހަރު ގަތުމަށް (މީގެތެރެއިން ފެރީ ހިދުމަތުގެ ވިޔަފާރި ފެށުމަށް ލޯނު ދޫކުރުންވަނީ މެދުކަނޑާލެވިފައި)

ވިޔަފާރި ތަރައްޤީ ލޯނުގެ މުހިއްމު ބައިތައް

5,000,000 ރުފިޔާ އާއި ހަމައަށް ލޯނު ދޫކުރެވޭ

އިންޓަރަސްޓްގެ ގޮތުގައި އަހަރަކު %4 - %9

އަމިއްލައަށް ކުރަންޖެހޭ ހަރަދު ކަނޑައަޅާނީ މަޝްރޫއަށް ބެލުމަށްފަހު (އެންމެ ގިނަވެގެން މަޝްރޫއުގެ ޖުމްލަ އަދަދުގެ %20)

ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ގިނަވެގެން 10 އަހަރު (ގްރޭސް މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި ގިނަވެގެން 12 މަސްދުވަސް)

ރަހުނު ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެ ހާލަތްތައް (ހުށަހެޅޭ ރަހުނަކީ މިކޯޕަރޭޝަނުން ގަބޫލުކުރާ އަދި ލޯނާ އެކަށޭނެ ރަހުނަކަށް ވާންވާނެ)

 • މަޝްރޫއުގެ ރިސްކަށް ބެލުމަށްފަހު
 • ލޯނުގެ އަދަދު 1,000,000 ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑުނަމަ (ވިޔަފާރި ހިންގާތާ 6 މަސްދުވަސް ވެފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ)

ވިޔަފާރި ހިންގާތާ މަދުވެގެން 2 އަހަރު ދުވަސް ވެފައިވާ ފަރާތަކަށް ވާންވާނެ

އިތުރު ދާއިރާއަކަށް ވިޔަފާރި ފުޅާކުރާނަމަ، ފަށާ ވިޔަފާރި ލޯނުގެ ދަށުން މާލީ އެހީތެރިކަމަށް އެދިލެއްވޭނެ

އައިސްޕްލާންޓާއި ގުޅޭ މަޝްރޫއެއްނަމަ ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރަށަކީ ސަރުކާރުން އައިސްޕްލާންޓް ގާއިމުކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ގާއިމްކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިފައިވާ ރަށަކަށް ވެގެން ނުވާނެ

ވިޔަފާރި

ތަރައްޤީ

އެސްޑީއެފްސީގެ 'ވިޔަފާރި ތަރައްޤީ' ލޯނުގެ މަގްސަދަކީ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް އިތުރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. "ވިޔަފާރި ތަރައްޤީ" ގެ ސަބަބުން ކުދި އަދި މުދެ ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް އިތުރަށް ފުޅާވެ، ދިގު މުއްދަތުގެ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ކުރުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެއެވެ.

ވިޔަފާރި ތަރައްޤީ ލޯނު ބޭނުންކުރެވިދާނެ މަގްސަދު

ވިޔަފާރިތައް އިތުރަށް ފުޅާކޮށް އަދި ތަރައްޤީ ކުރުމަށް
ވިޔަފާރިތައް އިތުރަށް ކުރިއެރުވުމުގެ ގޮތުން ވިޔަފާރި ކުރާތަނުގެ ޖާގަ ބޮޑުކުރުމަށް
ހިނގަމުންދާ ވިޔަފާރިއާއި ގުޅުންހުރި ދާއިރާގެ ތެރެއިން އައު މުދަލާއި ހިދުމަތްތައް ތައާރަފްކުރުމަށް
ވިޔަފާރީގައި ހުރި މެޝިނަރީ އާއި އިކުއިޕްމަންޓް އަދި ވިޔަފާރި ކުރާ ތަނުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށާއި މަރާމާތުކުރުމަށް

ފަށާ ވިޔަފާރި ލޯނުގެ މުހިއްމު ބައިތައް

2,000,000 ރުފިޔާ އާއި ހަމައަށް ލޯނު ދޫކުރެވޭ

އިންޓަރަސްޓްގެ ގޮތުގައި އަހަރަކު %4 - %9

ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ގިނަވެގެން 10 އަހަރު (ގްރޭސް މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި ގިނަވެގެން 18 މަސްދުވަސް)

އަމިއްލައަށް ކުރަންޖެހޭ ހަރަދު ކަނޑައަޅާނީ މަޝްރޫއަށް ބެލުމަށްފަހު (އެންމެ ގިނަވެގެން މަޝްރޫއުގެ ޖުމްލަ އަދަދުގެ %20)

ރަހުނު ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެ ހާލަތްތައް (ހުށަހެޅޭ ރަހުނަކީ މިކޯޕަރޭޝަނުން ގަބޫލުކުރާ އަދި ލޯނާ އެކަށޭނެ ރަހުނަކަށް ވާންވާނެ):

 • މަޝްރޫއުގެ ރިސްކަށް ބެލުމަށްފަހު
 • ލޯނުގެ އަދަދު 500,000 ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑުނަމަ (އަލަށް ފަށާ ވިޔަފާރިއެއް ނަމަ ނުވަތަ ވިޔަފާރި ހިންގާތާ 6 މަސްދުވަސް ނުވާ ފަރާތެއްނަމަ)
 • ލޯނުގެ އަދަދު 1,000,000 ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑުނަމަ (ވިޔަފާރި ހިންގާތާ 6 މަސްދުވަސް ވެފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ)
ފަށާ

ވިޔަފާރި

އެސްޑީއެފްސީގެ 'ފަށާ ވިޔަފާރި' ލޯނު ތައާރަފްކުރުމުގެ މައިގަނޑު މަގްސަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަލަށް ފަށައިގަންނަ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. "ފަށާ ވިޔަފާރި" ގެ ދަށުން އަލަށް ފަށާ ވިޔަފާރިތަކަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދަލާއި ވިޔަފާރި ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ހަރަދު ކުރުމަށް މާލީ އެހީ ލިބިގެންދާނެއެވެ.

ފަށާ ވިޔަފާރި ލޯނު ބޭނުންކުރެވިދާނެ މަގްސަދު

ފަށާ ވިޔަފާރިތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް
ކުރަމުންދާ ވިޔަފާރިއެއް އިތުރު ދާއިރާއެއް ނުވަތަ ސިނާއަތަކަށް ފުޅާކުރުމަށް އެކަމާއި ގުޅުންހުރި އިންވެސްޓްމަންޓަށާއި ހަރަދުތަކަށް
ފަށާ ވިޔަފާރި ލޯނު ދޫކުރެވޭ ވިޔަފާރީގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި އުފެއްދުންތެރިކަން، ސިއްހަތާއި ފިޓްނަސް، އިންފޮމޭޝަން ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ، ފްރެންޗައިޒިންގް، ސޯލް ޑިސްޓްރިބިޔުޓަރޝިޕް އަދި އެހެނިހެން ހަރަކާތްތައް ހިމެނޭ. ފަށާ ވިޔަފާރީގެ ދަށުން ލޯނަށް ހުށަހެޅޭނެ ދާއިރާތަކާއި ހަރަކާތްތަކުގެ އިތުރު މައުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިކޯޕަރޭޝަނަށް ގުޅުއްވާ އިތުރު މައުލުމާތު ސާފުކުރެވޭނެ
ފަށާ ވިޔަފާއި ލޯނު ދޫކުރުން މެދުކަނޑާލެވިފައިވާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި؛
 • މުޅި ރާއްޖޭގައި އަލަށް ފަށާ ރީޓެއިލް، ހޯލްސޭލް، ކެފޭ، ރެސްޓޯރަންޓް، ކޭޓަރިން ހިދުމަތްދޭ ވިޔަފާރީތަކާއި ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް ކުރާ ވިޔަފާރީތައް
 • މާލޭ ސަރަހައްދުގައި އަލަށް ފަށާ ތެލުގެ ވިޔަފާރީތައް ހިމެނޭ

ކަނޑުފަޅުގެ ނަފާ ލޯނުގެ މުހިންމު ބައިތައް

500,000 ރުފިޔާ އާއި ހަމައަށް ލޯނު ދޫކުރެވޭ

އިންޓަރަސްޓްގެ ގޮތުގައި އަހަރަކު %6

ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ގިނަވެގެން 6 އަހަރު (ގްރޭސް މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި ގިނަވެގެން 6 މަސްދުވަސް ހިމެނޭގޮތަށް)

މިމަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހޭދަ ކުރަންޖެހޭ އަދަދު ލޯނުގެ އަދަދަށް ވުރެ ބޮޑުވާނަމަ، އިތުރަށް ކުރަންޖެހޭ ހަރަދެއް ކުރަންވާނީ ލޯނަށް އެދޭ ފަރާތުން

ރަހުނު ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެ ހާލަތްތައް (ހުށަހެޅޭ ރަހުނަކީ މިކޯޕަރޭޝަނުން ގަބޫލުކުރާ އަދި ލޯނާ އެކަށޭނެ ރަހުނަކަށް ވާންވާނެ):

 • އާރް.އެސް.ޑަބްލިއު ގާއިމްކުރުމަށް ހުށަހަޅާ މަސްދޯންޏަކީ އަލަށް ބަންނަމުންދާ ދޯންޏެއް ނަމަ
 • އާރް.އެސް.ޑަބްލިއު ގާއިމްކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ މަސްވެރިކަން ކުރާ ލައިސަންސް ނެތް ފަރާތެއް ނަމަ
ކަނޑުފަޅުގެ ނަފާ

އާރް.އެސް.ޑަބްލިއު ސިސްޓަމް ގާއިމްކުރުމަށް ދޫކުރެވޭ ލޯނު

'ކަނޑުފަޅުގެ ނަފާ' މި ލޯނަކީ އެސްޑީއެފްސީ އާއި މަސްވެރިކަމާއި ކަނޑުގެ ވަސީލަތްތަކާއި ބެހޭ ވުޒާރާ އާއި ގުޅިގެން މަސްދޯނިފަހަރުގައި ލޮނުފެނުން މަސްފިނިކުރާ ނިޒާމް (އާރް.އެސް.ޑަބްލިއު ސިސްޓަމް) ގާއިމްކުރުމަށް އެކުލަވާލެވުނު ލޯނެކެވެ. މިލޯނު ޕްރޮގްރާމުގެ މަގްސަދަކީ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްގީ މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ގެނެއުމަށް އެހީތެރިވުމެވެ.

ލޯނަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް

މިމަޝްރޫއުގެ ދަށުން ލޯނު ދޫކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި ފައިބަރ މަސްދޯނިފަހަރުތަކަށް
ލޯނަށް އެދި ހުށަހަޅާ ދުވަހާއި ހަމައަށް ސައްހަ މަސްވެރިކަމުގެ ލައިސަންސް އޮތް ދޯންޏަކަށް ވާންވާނެ (މަސްވެރިކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ދޯންޏެއްނަމަ)
ލޯނަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ އަދި އާރް.އެސް.ޑަބްލިއު ހަރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ދޯންޏަކީ، މަސްވެރިކަމުގެ ގާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާއި ހިލާފުވެގެން މަސްވެރިކަމާއި ކަނޑުގެ ވަސީލަތްތަކާއި ބެހޭ ވުޒާރާގެ ފަރާތުން ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ އެފަރާތަކުން ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދައްކާ ހަލާސްކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށްވާންވާނެ
ލޯނަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ، އެސްޑީއެފްސީއިން ދޫކުރާ ލޯނުތަކުގެ އާއްމު ޝަރުތުތައް ހަމަވާ ފަރާތަކަށްވާންވާނެ

ކަނޑުފަޅުގެ ނަފާ ލޯނުގެ މުހިންމު ބައިތައް

700,000 ރުފިޔާ އާއި ހަމަޔަށް ލޯނު ދޫކުރެވޭ

އިންޓަރަސްޓްގެ ގޮތުގައި އަހަރަކު %5

ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ގިނަވެގެން 10 އަހަރު (ގްރޭސް މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި ގިނަވެގެން 6 މަސްދުވަސް ހިމެނޭގޮތަށް)

މިމަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހޭދަ ކުރަންޖެހޭ އަދަދު ލޯނުގެ އަދަދަށް ވުރެ ބޮޑުވާނަމަ، އިތުރަށް ކުރަންޖެހޭ ހަރަދެއް ކުރަންވާނީ ލޯނަށް އެދޭ ފަރާތުން

މިލޯނުން ފައިނޭންސް ކުރެވޭ ހުރިހާ އުޅަނދެއް ރަހުނުކުރެވޭނެ

ކަނޑުފަޅުގެ ނަފާ

ފަރުމަހުގެ މަސްވެރިކަމުގެ ހަރަކާތްތަކަށް ދޫކުރެވޭ ލޯނު

'ކަނޑުފަޅުގެ ނަފާ' ލޯނު ސްކީމްގެ ދަށުން ފަރުމަހުގެ މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރެވޭ މި ލޯނަކީ އެސްޑީއެފްސީ އާއި މަސްވެރިކަމާއި ކަނޑުގެ ވަސީލަތްތަކާއި ބެހޭ ވުޒާރާ އާއި ގުޅިގެން ފަރުމަހުގެ މަސްވެރިކަން ކުރި އެރުވުމަށް އެކުލަވާލެވުނު ލޯނެކެވެ. މިލޯނު ޕްރޮގްރާމުގެ މަގްސަދަކީ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްގީ މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ގެނެއުމަށް އެހީތެރިވުމެވެ.

ލޯނު ދޫކުރެވޭނެ މަގްސަދުތައް

ފަރުމަހުގެ މަސްވެރިކަން ކުރާ އުޅަނދު އަލަށް ބަނުމަށް ނުވަތަ ގަތުމަށް (ގަތުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އުޅަނދަކީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރި ތާރީހުން ފެށިގެން 5 އަހަރު ވެފައިނުވާ އުޅަނދަކަށް ވާންވާނެ)
ފަރުމަހުގެ މަސްވެރިކަން ކުރާ އުޅަނދު މަރާމާތުކުރުމާއި އިތުރު ބަދަލުގެނައުމަށް
ފަރުމަހުގެ މަސްވެރިކަން ކުރާ އުޅަނދުގައި އިންޖީނު އެޅުމަށް
ފަރުމަހުގެ މަސްވެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ގަތުމަށް. އޭގެތެރެއިން ލޯނު ފައިސާއިން ގަނެވޭނީ؛
 • ފަރުމަހުގެ މަސްވެރިކަން ކުރާ އުޅަނދުގައި ހަރުކުރާ މަސްވެރިކަމުގެ އާލާތްތަކާއި ވަސީލަތްތައް ގަތުމަށް
 • މަސް ބަންދުކުރާ މެޝިނަރީއާއި އާލާތްތައް ގަތުމަށް
 • މަސް ރައްކާކުރާ ވަސީލަތްތަކާއި އާލާތްތައް ގަތުމަށް

ކަނޑުފަޅުގެ ނަފާ ލޯނުގެ މުހިންމު ބައިތައް

2,000,000 ރުފިޔާ އާއި ހަމައަށް ލޯނު ދޫކުރެވޭ

އިންޓަރަސްޓްގެ ގޮތުގައި އަހަރަކު %5

ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ގިނަވެގެން 10 އަހަރު (ގްރޭސް މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި ގިނަވެގެން 10 މަސްދުވަސް ހިމެނޭގޮތަށް)

މިމަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހޭދަ ކުރަންޖެހޭ އަދަދު ލޯނުގެ އަދަދަށް ވުރެ ބޮޑުވާނަމަ، އިތުރަށް ކުރަންޖެހޭ ހަރަދެއް ކުރަންވާނީ ލޯނަށް އެދޭ ފަރާތުން

ރަހުނު ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެ ހާލަތްތައް (ހުށަހެޅޭ ރަހުނަކީ މިކޯޕަރޭޝަނުން ގަބޫލުކުރާ އަދި ލޯނާ އެކަށޭނެ ރަހުނަކަށް ވާންވާނެ):

 • މަޝްރޫއުގެ ރިސްކަށް ބެލުމަށްފަހު
 • ލޯނުގެ އަދަދު 1,000,000 ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑުވާނަމަ

ލޯނުގެ ތިރީސް އިންސައްތަ (%30) ލޯނު ނަގާ ފަރާތަށް ހިލޭ އެހީ ނުވަތަ ގްރާންޓްގެ ގޮތުގައި އަންނަނިވި ޝަރުތުތަށް ފުރިހަމަވުމުން ކަނޑައެޅޭނެ (މި ފައިސާ ހަމަޖެހިގެންދާނީ ނަގާފައިވާ ލޯނުގެ އައުޓްސޭންޑިންގް އިން ކެނޑިގެންދާގޮތަށް)

 • އައިސްޕްލާންޓް ގާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމި ލޯނު ދޫކުރާތާ 1 އަހަރު ތެރޭ އައިސްޕްލާންޓް އޮޕަރޭޝަނަށް ގެނައުން
 • ނަގާފައިވާ ލޯނުގެ ދަށުން ދައްކަންޖެހި ނުދެއްކިވާ ފައިސާއެއް ނުވަތަ ލޯނުގެ އޯވާޑިއުއެއް ނެތުން 
ކަނޑުފަޅުގެ ނަފާ

އައިސް ޕްލާންޓް ގާއިމްކުރުމަށް ދޫކުރެވޭ ލޯނު

'ކަނޑުފަޅުގެ ނަފާ' ލޯނު ސްކީމްގެ ދަށުން އައިސްޕްލާންޓް ގާއިމްކުރުމަށް ދޫކުރެވޭ މި ލޯނަކީ އެސްޑީއެފްސީ އާއި މަސްވެރިކަމާއި ކަނޑުގެ ވަސީލަތްތަކާއި ބެހޭ ވުޒާރާ އާއި ގުޅިގެން ހާއްސަކޮށް ފަރުމަހުގެ މަސްވެރިކަން ކުރާ ފަރާތްތައް ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި އައިސްޕްލާންޓް ގާއިމްކުރުމަށް އެކުލަވާލެވުނު ލޯނެކެވެ. މިލޯނު ޕްރޮގްރާމުގެ މަގްސަދަކީ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްގީ މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ގެނެއުމަށް އެހީތެރިވުމެވެ.

ލޯނު ދޫކުރެވޭނެ މަގްސަދުތައް

އައިސްޕްލާންޓް މެޝިނަރީ އަދި ޖެނެރޭޓަރ ސެޓް ގަތުމަށް (ޝިޕްކޮށް ސައިޓަށް ސަޕްލައިކުރުމާއި، އިންސްޓޯލްކޮށް ކޮމިޝަންކުރުމުގެ އަގު އެކުލެވޭ ގޮތަށް)
އައިސްޕްލާންޓް ގާއިމްކުރާ އިމާރާތް ފުރިހަމަކުރުމަށް

ޓެކްސީ ނަފާ ލޯނުގެ މުހިންމު ބައިތައް

300,000 ރުފިޔާ އާއި ހަމައަށް ލޯނު ދޫކުރެވޭނެ

އިންޓަރަސްޓްގެ ގޮތުގައި އަހަރަކު %6 - %8

ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ގިނަވެގެން 5 އަހަރު (ގްރޭސް މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި ގިނަވެގެން 6 މަސްދުވަސް)

ލޯނުގައި ގެރެންޓަރއެއް ބައިވެރިކުރުން މަޖުބޫރުވާނެ (އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ފާއިތުވި 6 މަސްދުވަހުގެ މުސާރަ ނުވަތަ ކުލި ހިނގާފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރުން)

މި ލޯނުގެ ދަށުން ޓެކްސީ ގަތުމަށް ޚިޔާރު ކުރަންވާނީ އެސް.ޑީ.އެފް.ސީ އިން ލިސްޓުކޮށްފައިވާ (އެމްޕެނަލްކޮށްފައިވާ) ފަރާތަކުން.

ޓެކްސީ ގަންނަ އަގު 300,000 އަށްވުރެ އިތުރުވާނަމަ، އިތުރުވާ އަދަދު އަމިއްލަ އަށް ޚަރަދު ކުރުން

އަލަށް ޓެކްސީ ކުރާ ފަރާތެއްނަމަ މަޝްރޫއުގެ %15 އާއި ހަމައަށް އަމިއްލައަށް ޚަރަދު ކުރުން.

ޓެކްސީ

ނަފާ

'ޓެކްސީ ނަފާ' މި ލޯނަކީ ޓެކްސީ ހިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން، އެފަރާތްތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރު ކޮށްދިނުމުގެ މަޤްސަދުގައި އެކުލަވާލެވުނު ލޯނެކެވެ.

ލޯނު ދޫކުރެވޭ ދާއިރާތައް:

ގިނަ ދުވަސް ވެފައިވާ ޓެކްސީތައް ބަދަލުކުރުން
ޓެކްސީ ކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް ޓެކްސީ ގަތުން
އަލަށް ޓެކްސީ ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޓެކްސީ ގަތުން

ޓެކްސީ ނަފާ ލޯނަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް

ގިނަ ދުވަސް ވެފައިވާ ޓެކްސީ ބަދަލުކުން
ޓެކްސީ ކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް ޓެކްސީ ގަތުން
އަލަށް ޓަކްސީ ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޓެކްސީ ގަތުން
1. މުއްދަތު ހަމަނުވާ ޓެކްސީ ހުއްދައަކާއި އެކު، ޓެކްސީ އޮޕަރޭޓް ކުރާތާ އެއް އަހަރު ވެފައިވުން. 1. މުއްދަތު ހަމަނުވާ ޓެކްސީ ދުއްވުމުގެ ހުއްދައަކާއި އެކު، އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޓެކްސީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވުން. 1. ޓެކްސީ ދުއްވުމުގެ ހުއްދަ އޮތުން
2. 10 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަދުވަސް ވެފައިވާ ޓެކްސީއެއް ކަމުގައިވުން. 2. ޓެކްސީ ދުއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސަރަހައްދަކީ މާލެ ނުވަތަ ސިޓީއެއް ކަމުގައިވުން. 2. ޓެކްސީ ދުއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސަރަހައްދަކީ މާލެ ނުވަތަ ސިޓީއެއް ކަމުގައިވުން.

ފަންނުވެރި ނަފާ ލޯނުގެ މުހިންމު ބައިތައް

50,000 އާއި 250,000 ރުފިޔާ އާއި ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް ލޯނު ދޫކުރެވޭނެ

 • ލޯނުގެ އަދަދު ކަނޑައެޅޭނީ ބޭންކް އެކައުންޓް މެދުވެރިކޮށް ލިބޭ އާމްދަނީއަށް ބެލުމަށްފަހު، އަދި؛
 • ލޯނުގައި އިތުރު ފަރާތެއް ބައިވެރިކުރާނަމަ، އެ ފަރާތެއްގެ އާމްދަނީއަށް ބަލާ ލޯނުގެ އަދަދު އިތުރު ކުރެވިދާނެ

އިންޓަރަސްޓްގެ ގޮތުގައި އަހަރަކު %6 - %8

ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ގިނަވެގެން 5 އަހަރު (ގްރޭސް މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި ގިނަވެގެން 6 މަސްދުވަސް)

ފަންނުވެރި

ނަފާ

'ފަންނުވެރި ނަފާ'، މި ލޯނަކީ ފަންނުވެރިކަމުގެ އެކި ދާއިރާ ތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް މާލީއެހީ ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ މަޤްސަދުގައި އެކުލަވާލެވުނު ލޯނެކެވެ.

ލޯނު ދޫކުރެވޭ ދާއިރާތައް:

މިއުޒިކް/ ކްރިއޭޓިވް އާރޓްސް އިންސްޓްރަކްޓަރުން
މިއުޒިޝަނުން
ފޮތްލިޔުންތެރިން
ކުރެހުންތެރިން
އެނިމޭޓަރުން
ޑިޒައިނަރުން
ލަވަ ކިޔުންތެރިން
ފިލްމް ޕްރޮޑިއުސަރުން

ފަންނުވެރި ނަފާ ލޯނަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް

އާރޓިސްޓެއްގެ ގޮތުގައި ނެޝަނަލް ސެންޓަރ ފޯ ދަ އާރޓްސްގައި، ރަޖިސްޓަރ ވެފައިވުން.
ކްރިއޭޓިވް އާރޓްސް އެންޑް މިއުޒިކް ދާއިރާގައި މަދުވެގެން އެއް އަހަރު މަސައްކަތް ކޮށްފައިވުން.
ލޯނުގައި އިތުރު ފަރާތެއް ބައިވެރިކުރާނަމަ (އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ފާއިތުވި 6 މަސްދުވަހުގެ މުސާރަ ނުވަތަ ކުލި ހިނގާފައިވާކަން ކަށަވަރުވުން).

މުހިންމު ބައިތައް 

ލޯނުގެ އަދަދު 500،000 ރުފިޔާ އާއި ހަމައަށް

އިންޓަެަސްޓްގެ ގޮތުގައި އަހަރަކު %6

ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ގިނަވެގެން 7 އަހަރު (ގްރޭސް މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި ގިނަވެގެން 12 މަސްދުވަސް ހިމެނޭގޮތަށް) 

ރަހުނެއް ހުށަހަޅަން ނުޖެހޭ

މި ލޯނު އަމާޒު ކުރެވިފައިވަނީ އަލަށް ފަށާ ވިޔަފާރިތަކަށާއި، ހިނގަމުންދާ ވިޔަފާރިތަކުގެ ތެރެއިން އަހަރީ އާމްދަނީ 1.0 މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ އިތުރު ނުވާ ވިޔަފާރިތަކަށް.

ފަށާ

މަދަދު

ފަށާ މަދަދު’ ލޯނަކީ، އެސްޑީއެފްސީ އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑް އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ސޯޝަލް އެންޑް ފެމިލީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ގުޅިގެން، ވިޔަފާރީގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އަންހެނުންނަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އެކުލަވާލެވުނު ލޯނެކެވެ. މިލޯނުގެ މަޤުސަދަކީ، ކޮންވެންޝަނަލް ބޭންކިންގ ސިސްޓަމްތަކުން ބާކީވެފައިވާ އަންހެން ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ލުއި ފަސޭހަގޮތެއްގައި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.

ލޯނު ދޫކުރެވޭ ދާއިރާތައް:

ހުރިހާ ދާއިރާއަކަށް (އަލަށް ފަށާ ވިޔަފާރިތަކަށް ލޯނު ދޫކުރުމުގައި ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ހަރަކާތްތައް އިސްތިސްނާވާނެ):
 • ރީޓެއިލް އަދި ހޯލްސޭލް ވިޔަފާރިތައް
 • ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓް ވިޔަފާރިތައް
 • ކޭޓަރިން ހިދުމަތްދޭ ވިޔަފާރީތައް
 • ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް ކުރާ ވިޔަފާރީތައް
 • މާލޭ ސަރަހައްދުގައި އަލަށް ފަށާ ތެލުގެ ވިޔަފާރީތައް

ދަނޑުވެރި މަންފާގެ މުހިންމު ބައިތައް

150,000 ރުފިޔާ އާއި ހަމައަށް ހިލޭ އެހީ ދޫކުރެވޭނެ. (މަޝްރޫޢުގެ %30 - %50 އާއި ހަމައަށް).

އަމިއްލައަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި މަޝްރޫޢުގެ %50 – %70

މަޝްރޫޢު ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހއ، ހދ، އަދި ށ އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ލިސްޓްކުރެވިފައިވާ ރަށެއްގައި ކަމުގައިވުން. (ލިސްޓް)

ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ 1 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައިވުން

ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ދަނޑުވެރިކަމަށް ހިލޭ އެހީ، ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައި ނުވުން..

މޯލްޑިވްސް އެގްރި ބިޒްނަސް ޕްރޮގްރާމް (މެޕް) ޕްރޮޖެޓްގައި އަދި އައި.އެފް.އެފް މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ރެޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅުއްވާ އެޕްލިކޭޝަންތަކަށް އިސްކަންދެވޭނެ.

ދަނޑުވެރި

މަންފާ ހިލޭ އެހީ

'ދަނޑުވެރި މަންފާ'، މި ޕްރޮޑަކްޓްއަކީ އެސްޑީއެފްސީ އާއި ދަނޑުވެރިކަމާއި ދިރޭތަކެއްޗާއި ބެހޭ ވުޒާރާ އާއި ގުޅިގެން، ދަނޑުވެރިކަން ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން ގްރީން ހައުސް ގަތުމަށާއި ކްލައިމޭޓް ސްމާރޓް ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޕްރޮޑަކްޓް އެކެވެ. އިންޓަރނޭޝަނަލް ފަންޑް ފޯރ އެގްރިކަލްޗަރ ޑިވެލޮޕްމެންޓް (އިފާޑް) އިން ފަންޑުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މި ޕްރޮޑަކްޓުގެ މަގްސަދަކީ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްގީ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ގެނެއުމަށް އެހީތެރިވުމެވެ.

މި ޕްރޮޑަކްޓް ދެ ކެޓަގަރީގެ އެއް ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އެއީ:

 1. ހިލޭއެހީ އަދި އަމިއްލަ ހަރަދު
 2. ހިލޭއެހީ އަދި ދަނޑުވެރި ނަފާ ލޯނު

'ދަނޑުވެރި މަންފާ' ބޭނުންކުރެވިދާނެ މަޤްޞަދުތައް

ގްރީންހައުސް ގަތުމަށް
އިރިގޭޝަން އާއި ފާރޓިގޭޝަން ސިސްޓަމް ގަތުމަށް
ކްލައިމޭޓް ސްމާރޓް ޓެކްނޮލޮޖީ ގަތުމަށް

ދަނޑުވެރި މަންފާގެ މުހިންމު ބައިތައް

ހިލޭ އެހީ:

150,000 ރުފިޔާ އާއި ހަމައަށް ހިލޭ އެހީ ދޫކުރެވޭނެ. (މަޝްރޫޢުގެ %30 - %50 އާއި ހަމައަށް).

އަމިއްލައަށް ކުރަންޖެހޭ ހަރަދުގެ ގޮތުގައި މަޝްރޫޢުގެ %10 - %15 (އިކުއިޓީގެ ގޮތުގައި ހަރަދުކުރަންޖެހޭ އިންސައްތަ ގްރާޓް އިން ވެސް ހަމަކުރެވިދާނެ). .

މަޝްރޫޢު ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހއ، ހދ، ނުވަތަ ށ އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ލިސްޓްކުރެވިފައިވާ ރަށެއްގައި ކަމުގައިވުން.

ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ 1 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައިވުން

ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ދަނޑުވެރިކަމަށް ހިލޭ އެހީ، ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައި ނުވުން.

މޯލްޑިވްސް އެގްރި ބިޒްނަސް ޕްރޮގްރާމް (މެޕް) ޕްރޮޖެޓްގައި އަދި އައި.އެފް.އެފް މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ރެޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅުއްވާ އެޕްލިކޭޝަންތަކަށް އިސްކަންދެވޭނެ.

ދަނޑުވެރި ނަފާ ލޯނު:

އަމިއްލައަށް ކުރަންޖެހޭ ހަރަދުގެ ގޮތުގައި މަޝްރޫޢުގެ %10 - %15 (އިކުއިޓީގެ ގޮތުގައި ހަރަދުކުރަންޖެހޭ އިންސައްތަ ގްރާޓް އިން ވެސް ހަމަކުރެވިދާނެ).

އިންޓްރެސްޓް ގޮތުގައި އަހަރަކު %6.

2,000,000 ރުފިޔާއާއި ހަމައަށް ލޯނު ދޫކުރެވޭނެ.

ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ގިނަވެގެން 7 އަހަރު (ގްރޭސް މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި ގިނަވެގެން 12 މަސްދުވަސް ހިމެނޭގޮތަށް) 

ރަހުނު ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެ ހާލަތްތައް (ހުށަހެޅޭ ރަހުނަކީ މިކޯޕަރޭޝަނުން ޤަބޫލުކުރާ އަދި ލޯނާ އެކަށޭނެ ރަހުނަކަށް ވާންވާނެ):

 • މަޝްރޫއުގެ ރިސްކަށް ބެލުމަށްފަހު'
 • ލޯނުގެ އަދަދު 700,000 ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑުވާނަމަ.
ދަނޑުވެރި

މަންފާ ހިލޭ އެހީ އަދި ލޯނު

'ދަނޑުވެރި މަންފާ'، މި ޕްރޮޑަކްޓްއަކީ އެސްޑީއެފްސީ އާއި ދަނޑުވެރިކަމާއި ދިރޭތަކެއްޗާއި ބެހޭ ވުޒާރާ އާއި ގުޅިގެން، ދަނޑުވެރިކަން ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން ގްރީން ހައުސް ގަތުމަށާއި ކްލައިމޭޓް ސްމާރޓް ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޕްރޮޑަކްޓް އެކެވެ. އިންޓަރނޭޝަނަލް ފަންޑް ފޯރ އެގްރިކަލްޗަރ ޑިވެލޮޕްމެންޓް (އިފާޑް) އިން ފަންޑުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މި ޕްރޮޑަކްޓް އިން ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ހަރާކަތްތެރިވާ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ހަރުދަނާކުރުމަށް ބާރުއެޅޭނެކަމަށް އެސްޑީއެފްސީއިން ދެކެއެވެ.

މި ޕްރޮޑަކްޓް ދެ ކެޓަގަރީގެ އެއް ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އެއީ:

 1. ހިލޭއެހީ އަދި އަމިއްލަ ހަރަދު
 2. ހިލޭއެހީ އަދި ދަނޑުވެރި ނަފާ ލޯނު

'ދަނޑުވެރި މަންފާ' ބޭނުންކުރެވިދާނެ މަޤްޞަދުތައް

ގްރީންހައުސް ގަތުމަށް
އިރިގޭޝަން އާއި ފާރޓިގޭޝަން ސިސްޓަމް ގަތުމަށް
ކްލައިމޭޓް ސްމާރޓް ޓެކްނޮލޮޖް ގަތުމަށް

LOAN
REPAYMENT CALCULATOR (EMI)

LOAN AMOUNT
MVR
INTREST RATE (%)
REPAYMENT PERIOD (YEARS)
GRACE PERIOD (MONTHS)
Kindly note that this is an estimate, and the actual repayment amount may differ.

ޚަބަރު

އެސްއެމްއީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (އެސްޑީއެފްސީ) ގެ މަސައްކަތް ފަށައިގަތުމަށް ބޭނުންވާ މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއިން ދޫކުރާ 'ފައިނޭންސިންގ ބިޒްނަސް ލައިސަންސް' މި ކޯޕަރޭޝަނަށް ލިބިފައިވަނީ 28 ފެބްރުއަރީ 2019 ގައެވެ.

މިކޯޕަރޭޝަނަކީ ސަރުކާރުގެ އިތުރުން މާލެ، ފުވައްމުލައް އަދި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހިއްސާއާއި އެކު އުފެއްދިފައިވާ ކުންފުންޏެކެވެ. އެސްޑީއެފްސީގެ ވިޔަފާރި ފެށުމުން ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ލޯނު ހޯދަން ފަސޭހަވެ މާލީ ދާއިރާގެ ވާދަވެރިކަން އިތުރު ވެގަންދާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ.