ތަޢާރަފް

އެސްޑީއެފްސީ އަކީ މިސަރުކާރުގެ އެއް ވަޢުދުކަމުގައިވާ އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ދިމާވާ ދަތިތައް ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ފަސޭހައިން ލޯނު ލިބޭނެ މަގެއް ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުމުގެ ގޮތުން ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ކުންފުންޏެކެވެ. މި ކުންފުނީގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަލަށް އުފައްދާ އަދި ކުރިއަރަމުން އަންނަ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ބޭނުންވާނެ މާލީ އެހިތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ތަފާތު އިޤްތިޞާދީ ދާއިރާތަކަށް އަމާޒުކޮށް ލުއިގޮތަކަށް ލިބޭނޭ ލޯނު ތައާރަފްކޮށް އެމަސައްކަތް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމެވެ.

އަމާޒު

އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީތައް ކުރިއަރައި ތަރައްޤީކުރުމަށް ދެވޭނޭ ޙިދުމަތްތައް ފާހަގަކޮށް އެފަދަ ޙިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމާއިއެކު، މިފަދަ ވިޔަފާރީތަކައް ބޭނުންވާ މާލީ އެހީތެރިކަން ލިބޭނެ ފަހިމަގެއް ހޯދައި ދިނުން.

ލަނޑުދަނޑި

އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ފޯރުކޮށްދޭ ފުރިހަމަ މާލީ އިދާރާއަކަށްވުމާއިއެކު، އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީގައި މިފަދަ ވިޔަފާރިތަކުގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުން.

ކަސްޓަމަރުން

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރި ފަށަން ގަސްތުކުރާ އަދި އެފަދަ ވިޔަފާރިއެއް މިހާރުވެސް ކުރަމުންދާ ކޮންމެ ފަރާތަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަސްޓަމަރެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ބޭނުމަކީ މިފަދަ ވިޔަފާރިތައް އަޅުގަނޑުމެންގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު ބާރަށް ކުރިއަރައިގެން ދިއުމެވެ. އަދި އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީ ގެނައުމުގައި މުޖްތަމަޢުގެ ހުރިހާ ފަރުދުންގެ ބައިވެރިވުން ހިމެނުމަކީ މުހިއްމުކަމެއްކަމުގައި އަޅުގަނޑުމެން ދެކެމެވެ. މިގޮތުން، އެސްޑީއެފްސީއިން ލޯނު ދޫކުރާއިރު ޒުވާނުން، އަންހެނުން އަދި ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް ހުށަހަޅުއްވާ އެޕްލިކޭޝަންތަކަށް އިސްކަންދެވޭނެއެވެ.

އިސްކަންދޭ ދާއިރާތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ކުރިއަރުވައި ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި އަންނަނިވި ދާއިރާތަކަށް ބޭނުންވާ ލޯނު އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެސްޑީއެފްސީ އިން އިސްކަންދޭނެއެވެ.

  • ޓޫރިޒަމް (ރަށު ފަތުރުވެރިކަން)
  • ދަނޑުވެރިކަން
  • މަސްވެރިކަން
  • އުފެއްދުންތެރިކަމާއި ގުޅުންހުރި ވިޔަފާރިތައް
  • އިންފޮމޭޝަން ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ

ލޯނު

ރަށު ފަތުރު ލޯނުގެ މުހިއްމު ބައިތައް

200,000 ރުފިޔާ އިން ފެށިގެން 5,000,000 ރުފިޔާ އާއި ހަމައަށް ލޯނު ލިބޭ

އިންޓަރެސްޓްގެ ގޮތުގައި އަހަރަކު %4 އިން ފެށިގެން

އަމިއްލައަށް ކުރަންޖެހޭ ހަރަދު ކަނޑައަޅާނީ މަޝްރޫޢަށް ބެލުމަށްފަހު (އެންމެ ގިނަވެގެން މަޝްރޫޢުގެ ޖުމްލަ އަދަދުގެ %20)

އަނބުރާ ދެއްކުމަށް 10 އަހަރުދުވަސް (ގްރޭސް މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި ގިނަވެގެން 18 މަސްދުވަސް)

ލޯނުގެ އަދަދު 1,000,000 ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުވާނަމަ ނުވަތަ މަޝްރޫޢުގެ ރިސްކަށް ބެލުމަށްފަހު އެސް.ޑީ.އެފް.ސީން އެދިއްޖެމަނަ މި ކޯޕަރޭޝަނުން ޤަބޫލުކުރާ އަދި ލޯނާއި އެކަށޭނެ ރަހުނެއް ހުށަހަޅަންވާނެ

އައު ގެސްޓްހައުސްތަކަށް ލޯނު ދިނުމުގައި ގެސްޓްހައުސް ހިންގުމަށް ގަސްތުކުރާ ރަށުގައި އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްވެފައި ހުރުން، އެއާޕޯޓާއި ކައިރި ރަށަކަށްވުން އަދި ފަތުރުވެރިން ޝަޢުޤު ވެރިވާނެފަދަ ވަސީލަތްތައް އެކުލެވޭ ސަރަހައްދަކަށްވުން

އަލަށް ފަށާ ގެސްޓްހައުސްތަކުގައި މަދުވެގެން 06 ކޮޓަރި ހުންނަންވާނެ

މިލޯނުދިނުމުގައި މިވަގުތު އިސްކަންދެވޭނީ ރަށުފަތުރުވެރިކަން ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ތަރައްޤީވެފައިނުވާ ސަރަޙައްދުތަކަށް (މިވަގުތު އައު ގެސްޓުހައުސް ޤާއިމް ކުރުމަށް ލޯނު ނުދެވޭނެ ސަރަހައްދުތަކަކީ ގްރޭޓަރ މާލެ ސަރަހައްދު އަދި ކ.މާފުށި)

ރަށު

ފަތުރު

ރަށު ފަތުރު ލޯން ތަޢާރަފްކުރުމުގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަކުގައި ފަތުރުވެރިކަން އިތުރަށް ތަރައްޤީކޮށް، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީތަކަށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ވަނުމުގެ މަގު ފަހި ކޮށްދިނުމެވެ. "ރަށު ފަތުރު" ގެ ސަބަބުން އަލަށް ފަށާ ވިޔަފާރިތަކަށާއި ކުރިއަރަމުންއަންނަ ވިޔަފާރިތަކަށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ އަދި މިދާއިރާއާއި ގުޅުންހުރި ވިޔަފާރިތަކަށް ވަނުމުގެ ފުރުޞަތު އިތުރަށް ފުޅާވެގެންދާނެއެވެ.

ރަށު ފަތުރު ލޯން ބޭނުންކުރެވިދާނެ މަޤްޞަދު

މިހާރު ހިނގަމުންދާ ގެސްޓްހައުސްގެ މަރާމާތުކުރުމަށް
އަލަށް ފަށާ ގެސްޓްހައުސްތަކަށް
ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރިއާއި ގުޅުންހުރި ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުމަށް
ދުވަހުން ދުވަހަށް ބޭނުނުންވާ ޚަރަދުތައް ކުރުމަށް
ވިޔަފާރި އިސްތިހާރުކުރުމަށް އަދި ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްކެން ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމަށް

ވިޔަފާރި އެހީ ލޯނުގެ މުހިންމު ބައިތައް

ދުވަހުން ދުވަހަށް ބޭނުންވާ ވިޔަފާރީގެ ޚަރަދުތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ލޯނު ނަގާނަމަ؛

3،000،000 ރުފިޔާއާއި ހަމައަށް ލޯނު ދޫކުރެވޭނެ

އިންޓަރަސްޓްގެ ގޮތުގައި އަހަރަކު %9.5

ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ގިނަވެގެން 5 އަހަރު

ލޯނުގެ އަދަދު 1،000،000 ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުވާނަމަ، މި ކޯޕަރޭޝަނުން ޤަބޫލުކުރާ އަދި ލޯނާ އެކަށޭނެ ރަހުނެއް ހުށަހަޅަންވާނެ

ޕްރޮޖެކްޓް ނުވަތަ ކޮންޓްރެކްޓް ފައިނޭންސް ކުރާނަމަ؛

ވިޔަފާރި ހިންގާތާ މަދުވެގެން 1 އަހަރު ދުވަސްވެފައި ވާންވާނެ.

ވިޔަފާރި ހިންގާތާ 2 އަހަރު ނުވާނަމަ ޕްރޮޖެކްޓް ނުވަތަ ކޮންޓްރެކްޓް ފައިނޭންސް ކުރުމަށް ލޯނު ގޮތުގައި ދޫކުރެވޭނީ 1،000،000 ރުފިޔާ އާއި ހަމައަށް

ވިޔަފާރި ހިންގާތާ މަދުވެގެން 2 އަހަރު ދުވަސްވެފައިވާނަމަ ޕްރޮޖެކްޓް ނުވަތަ ކޮންޓްރެކްޓް ފައިނޭންސް ކުރުމަށް 2،000،000 ރުފިޔާ އާއި ހަމައަށް ދޫކުރެވޭނެ

ލޯނުގެ ގޮތުގައި ދޫކުރެވޭނީ ކޮންޓްރެކްޓް އަގުގެ %60 އަށްވުރެ އިތުރު ނުވާގޮތަށް

އިންޓަރަސްޓްގެ ގޮތުގައި %9.5

ލޯނު މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އިންޓްރަސްޓްގެ ފައިސާ މަހުން މަހަށް އަދާކުރަން ވާނެ

ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ގިނަވެގެން 12 މަސް (ކޮންޓްރެކްޓް މުއްދަތުގެ އިތުރުން ގިނަވެގެން 3 މަސް ދުވަސް)

ވިޔަފާރި

އެހީ

"ވިޔަފާރި އެހީ" ގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ދަތިތަކާއި ނުލައި ބޭނުންވާ މާލީ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.

ވިޔަފާރި އެހީ ލޯން ބޭނުންކުރެވިދާނެ މަޤްޞަދު

މުދާ ގަތުމާއި ދުވަހުން ދުވަހަށް ބޭނުންވާ ވިޔަފާރީގެ ހަރަދުތައް ކުރުމަށް
ޕްރޮޖެކްޓް އަދި ކޮންޓްރެކްޓް ފައިނޭންސް ކުރުމަށް

ދަނޑުވެރި ނަފާ ލޯނުގެ މުހިއްމު ބައިތައް

ރަހުނަކާއި ނުލާ 100،000 ރުފިޔާ އާ ހަމައަށް ލޯނު (އަމިއްލައަށް އެއްވެސް އަދަދެއް ޚަރަދުކުރާކަށް ނުޖެހޭ)

2،000،000 ރުފިޔާއާ ހަމައަށް ލޯނު ދޫކުރެވޭ

އިންޓަރަސްޓްގެ ގޮތުގައި އަހަރަކު %6

އަމިއްލައަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި މަޝްރޫޢުގެ %15 - %10

ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ގިނަވެގެން 7 އަހަރު (ގްރޭސް މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި ގިނަވެގެން 12 މަސް)

ލޯނުގެ އަދަދު 1،000،000 ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުވާނަމަ، މި ކޯޕަރޭޝަނުން ޤަބޫލުކުރާ އަދި ލޯނާ އެކަށޭނެ ރަހުނެއް ހުށަހަޅަންވާނެ

ދަނޑުވެރި

ނަފާ

'ދަނޑުވެރި ނަފާ'، މި ލޯނަކީ އެސްޑީއެފްސީ އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން އެކުލަވާލެވުނު ލޯނެކެވެ. ދަނޑުވެރިކަމަކީ އެސްޑީއެފްސީއިން ލޯނު ދޫކުރުމުގައި އިސްކަންދޭ ދާއިރާއަކަށްވެފައި، މިދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ހަރުދަނާކުރުމަށް ބާރުއެޅޭނެކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ދެކެމެވެ.

ދަނޑުވެރި ނަފާ ބޭނުންކުރެވިދާނެ މަޤްޞަދު

ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން ޒަމާނީ ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް (އަރބަން އެގްރިކަލްޗަރ، ގްރީން ހައުސް ފަދަ ޕްރޮޓެކްޓެޑް އެގްރިކަލްޗަރ އަދި ވަރޓިކަލް ދަނޑުވެރިކަންފަދަ ކަންތައްތައް)
ޕޯލްޓްރީ އަދި ދިރޭމާލު (ދަނޑުވެރިކަމުގައި ގެންގުޅޭ ކުދި ޖަނަވާރު ގެންގުޅުން)
އެގްރޮފޮރަސްޓްރީ ނުވަތަ ގަހުގެ ނާސަރީތައް ޤާއިމްކުރުން
ވެލިއު އެޑިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކަށް

ހަރުމުދާ ލޯނުގެ މުހިއްމު ބައިތައް

ލޯނުގެ ގޮތުގައި 100,000 ރުފިޔާއާއި 5,000,000 ރުފިޔާއާއި ދެމެދުގެ އަދަދެއް

އިންޓަރަސްޓް ރޭޓް އަހަރަކު %4 އިން ފެށިގެން

އަމިއްލައަށް ކުރަންޖެހޭ ހަރަދު ކަނޑައަޅާނީ މަޝްރޫޢަށް ބެލުމަށްފަހު (އެންމެ ގިނަވެގެން މަޝްރޫޢުގެ ޖުމްލަ އަދަދުގެ %20)

ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ގިނަވެގެން 10 އަހަރު (ގްރޭސް މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި ގިނަވެގެން 1 އަހަރު)

މި ލޯނުގެ އަދަދު 1,000,000 ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުވާނަމަ ނުވަތަ މަޝްރޫޢުގެ ރިސްކަށް ބެލުމަށްފަހު އެސް.ޑީ.އެފް.ސީން އެދިއްޖެމަނަ މި ކޯޕަރޭޝަނުން ޤަބޫލުކުރާ އަދި ލޯނާއި އެކަށޭނެ ރަހުނެއް ހުށަހަޅަންވާނެ

ވިޔަފާރި ހިންގާތާ މަދުވެގެން 2 އަހަރު ދުވަސް ވާންވާނެ (މީގެތެރޭގައި ކަނޑު އުޅަނދު ގަނެގެން އަލަށް ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތައް ނުހިމެނޭ)

ހުރިހަ ބާވަތެއްގެ ކަނޑު އުޅަނދު ގަތުމަށާއި މަރާމާތުކުރުމަށް ލޯނު ދޫކުރެވޭނެ، އަލަށް ފަށާ ވިޔަފާރިތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް (އާ އުޅަނދެއް ގަތުމާ، ބޭނުން ކުރަމުންދާ އުޅަނދެއް މަރާމާތުކުރުމާ، އިންޖީނު އެޅުމަށް)

މަސްވެރިކަމަށާއި މުދާއުފުލުމަށް ބޭނުން ކޮށްފައިވާ އުޅަނދަށް ލޯނެ ދޫނެކުރެވޭނީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރި ތާރީހުން ފެށިގެން 5 އަހަރަށްވުރެ ދުވަސްވެފައި ނުވާ އުޅަނދު ފަހަރަށް

5 އަހަރަށްވުރެ ދުވަސްވެފައިވާ (މަސްވެރިކަމާއި މުދާއުފުލާ އުޅަނދު ފަހަރު ނުހިމަނާ) އެހެނިހެން އުޅަނދުފަހަރަށް ލޯނު ދޫކުރެވޭނީ ގިނަވެގެން 2 މިލިއަން ރުފިޔާއާ ހަމަޔަށް މިނިވަން ފަރާތަކުން އަގުކޮށް ބެލުމަށް ފަހުގައި

ފެރީ ޚިދުމަތުގެ ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރަށަކީ އެމްޓީސީސީ ސްޕީޑް ފެރީ ޚިދުމަތްތައް ޤާއިމް ކުރެވިފައިވާ ނުވަތަ ޚިދުމަތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރަށަކަށް ވެގެން ނުވާނެ

އައިސްޕްލާންޓްއާއި ގުޅޭ މަޝްރޫޢެއްނަމަ ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރަށަކީ ސަރުކާރުން އައިސްޕްލާންޓް ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ނުވަތަ އައިސްޕްލާންޓްގެ ޚިދުމަތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރަށަކަށް ނުވުން

ހަރުމުދާ

އެސްޑީއެފްސީގެ 'ހަރުމުދާ' ލޯނުގެ މަޤްޞަދަކީ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ތަރައްޤީކޮށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދައިދިނުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމެވެ. މި ލޯނު މެދުވެރިކޮށް މުދާ ގަތުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ އިމާރަތްކުރުން، މަސްވެރިކަން، ދަތުރުފަތުރު، އިންފޮމޭޝަން ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އަދި އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ވިޔަފާރިތަކަށެވެ.

ހަރުމުދާ ބޭނުންކުރެވިދާނެ މަޤްޞަދު

ވިޔަފާރިއަށް ބޭނުންވާ މެޝިނަރީ، އިކުއިޕްމަންޓް، ކަނޑުއުޅަނދު ފަހަރާއި އަދި ވެހިކަލް ގަތުމަށް

ވިޔަފާރި ތަރައްޤީ ލޯނުގެ މުހިއްމު ބައިތައް

ލޯނުގެ ގޮތުގައި ގިނަވެގެން 5,000,000 ރުފިޔާ

އިންޓަރެސްޓްގެ ގޮތުގައި އަހަރަކު %4 އިން ފެށިގެން

އަމިއްލައަށް ކުރަންޖެހޭ ހަރަދު ކަނޑައަޅާނީ މަޝްރޫޢަށް ބެލުމަށްފަހު (އެންމެ ގިނަވެގެން މަޝްރޫޢުގެ ޖުމްލަ އަދަދުގެ %20)

ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ގިނަވެގެން 10 އަހަރު (ގްރޭސް މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި ގިނަވެގެން 1 އަހަރު)

ލޯނުގެ އަދަދު 1,000,000 ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުވާނަމަ ނުވަތަ މަޝްރޫޢުގެ ރިސްކަށް ބެލުމަށްފަހު އެސް.ޑީ.އެފް.ސީން އެދިއްޖެމަނަމަ ކޯޕަރޭޝަނުން ޤަބޫލުކުރާ އަދި ލޯނާއި އެކަށޭނެ ރަހުނެއް ހުށަހަޅަންވާނެ

ވިޔަފާރި ހިންގާތާ މަދުވެގެން 2 އަހަރު ދުވަސް ވެފައިވާ ފަރާތަކަށް ވާންވާނެ ( ވިޔަފާރީގެ އާމްދަނީ 10 މިލިއަނަށްވުރެ އިތުރުވާނަމަ ނުވަތަ ލޯނުއަދަދު 2 މިލިއަނަށްވުރެ އިތުރުވާނަމަ މާލީ ހިސާބުތައް ހުށަހަޅަންވާނީ މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއިން ޤަބޫލުކުރާ އޮޑިޓަރެއްގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓާއިއެކު)

އަލަށް ފަށާ މަޝްރޫއު ތަކާއި، އިތުރު ދާއިރާއަކަށް ވިޔަފާރި ފުޅާކުރާނަމަ، ފަށާ ވިޔަފާރި ލޯނުގެ ދަށުން މާލީ އެހީތެރިކަމަށް އެދިލެއްވޭނެ

އައިސްޕްލާންޓްއާއި ގުޅޭ މަޝްރޫޢެއްނަމަ ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރަށަކީ ސަރުކާރުން އައިސްޕްލާންޓް ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ނުވަތަ އައިސްޕްލާންޓްގެ ޚިދުމަތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރަށަކަށް ނުވުން

ވިޔަފާރި

ތަރައްޤީ

އެސްޑީއެފްސީގެ 'ވިޔަފާރި ތަރައްޤީ' ލޯނުގެ މަޤްޞަދަކީ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް އިތުރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. "ވިޔަފާރި ތަރައްޤީ" ގެ ސަބަބުން ކުދި އަދި މުދެ ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް އިތުރަށް ފުޅާވެ، ދިގު މުއްދަތުގެ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ކުރުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެއެވެ.

ވިޔަފާރި ތަރައްޤީ ބޭނުންކުރެވިދާނެ މަޤްޞަދު

ވިޔަފާރިތައް އިތުރަށް ފުޅާކޮށް އަދި ތަރައްޤީ ކުރުމަށް
ވިޔަފާރިތައް އިތުރަށް ކުރިއެރުވުމުގެ ގޮތުން ވިޔަފާރި ކުރާތަނުގެ ޖާގަ ބޮޑުކުރުމަށް
ހިނގަމުންދާ ވިޔަފާރީއާއި ގުޅުންހުރި ދާއިރާގެ ތެރެއިން އައު މުދަލާއި ޚިދުމަތްތައް ތަޢާރަފްކުރުމަށް
ވިޔަފާރީގައި ހުރި މެޝިނަރީ އާއި އިކުއިޕްމަންޓް އަދި ވިޔަފާރި ކުރާ ތަނުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށާއި މަރާމާތުކުރުމަށް

ފަށާ ވިޔަފާރި ލޯނުގެ މުހިއްމު ބައިތައް

ލޯނުގެ ގޮތުގައި ގިނަވެގެން 2,000,000 ރުފިޔާ

އިންޓަރެސްޓްގެ ގޮތުގައި އަހަރަކު %4 އިން ފެށިގެން

އަމިއްލައަށް ކުރަންޖެހޭ ހަރަދު ކަނޑައަޅާނީ މަޝްރޫޢަށް ބެލުމަށްފަހު (އެންމެ ގިނަވެގެން މަޝްރޫޢުގެ ޖުމްލަ އަދަދުގެ %20)

ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ގިނަވެގެން 10 އަހަރު (ގްރޭސް މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި ގިނަވެގެން 18 މަސް ދުވަސް)

ލޯނުގެ އަދަދު 1,000,000 ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުވާނަމަ ނުވަތަ މަޝްރޫޢުގެ ރިސްކަށް ބެލުމަށްފަހު އެސް.ޑީ.އެފް.ސީން އެދިއްޖެމަނަ މި ކޯޕަރޭޝަނުން ޤަބޫލުކުރާ އަދި ލޯނާއި އެކަށޭނެ ރަހުނެއް ހުށަހަޅަންވާނެ

ވިޔަފާރިއަށް 1 އަހަރު ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އިތުރު މުދާ ގަތުމަށާއި ދުވަހުން ދުވަހައް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ކުރުމަށް ލޯނަށް އެދެވޭނެ

ކުރަމުންދާ ވިޔަފާރިއެއް އިތުރު ދާއިރާއެއް ނުވަތަ ސިނާއަތަކަށް ފުޅާކުރުމަށް އެކަމާގުޅުންހުރި އިންވެސްޓްމަންޓަށާއި ޚަރަދުތަކަށް ލޯނަށް އެދެވޭނެ

ކެފޭ، ރެސްޓޯރަންޓް، ރީޓެއިލް ވިޔަފާރި (އާންމު މުދާ އަދި އަންނައުނު ވިއްކާ ވިޔަފާރިތައް) ފެށުމަށް ލޯނު ދޫކުރުންވަނީ ހުއްޓާލެވިފައި

ފަށާ

ވިޔަފާރި

އެސްޑީއެފްސީގެ 'ފަށާ ވިޔަފާރި' ލޯނު ތަޢާރަފްކުރުމުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަލަށް ފަށައިގަންނަ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. "ފަށާ ވިޔަފާރި" ގެ ދަށުން އަލަށް ފަށާ ވިޔަފާރިތަކަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދަލާއި ވިޔަފާރި ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ޙަރަދު ކުރުމަށް މާލީ އެހީ ލިބިގެންދާނެއެވެ.

ފަށާ ވިޔަފާރި ބޭނުންކުރެވިދާނެ މަޤްޞަދު

ފަށާ ވިޔަފާރިތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

ކަނޑުފަޅުގެ ނަފާ ލޯނުގެ މުހިންމު ބައިތައް

500,000 ރުފިޔާއާއި ހަމައަށް ލޯނު ދޫކުރެވޭނެ

އިންޓަރަސްޓްގެ ގޮތުގައި އަހަރަކު %6

ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ގިނަވެގެން 6 އަހަރު (ގްރޭސް މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި ގިނަވެގެން 6 މަސްދުވަސް)

ލޯނަށް އެދޭ ފަރާތުން ލޯނު ހޯދުމަށް އެއްވެސް ރަހުނެއް ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެހޭނެ

ލޯނު ގޮތުގައި ދޫކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި އާރް.އެސް.ޑަބްލިއު ސިސްޓަމް ގަނެ ހަރުކުރުމަށް

މިމަޝްރޫޢުގެ ދަށުން އާރް.އެސް.ޑަބްލިއު ސިސްޓަމް ގަނެ، އިންސްޓޯލްކުރުމުގެ އަގު 500,000 ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑުވާނަމަ، އިތުރަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދެއް ކުރަންވާނީ ލޯނަށް އެދޭ ފަރާތުން

ކަނޑުފަޅުގެ ނަފާ ލޯނުގެ ދަށުން އާރް.އެސް.ޑަބްލިއު ސިސްޓަމް ގަތުމަށް ޚިޔާރު ކުރަންޖެހޭނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިން ލިސްޓުކޮށްފައިވާ (އެމްޕެނަލްކޮށްފައިވާ) ފަރާތަކުން

ކަނޑުފަޅުގެ

ނަފާ

'ކަނޑުފަޅުގެ ނަފާ'، މި ލޯނަކީ އެސްޑީއެފްސީ އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ގުޅިގެން މަސްދޯނިފަހަރުގައި ލޮނުފެނުން މަސްފިނިކުރާ ނިޒާމް (އާރް.އެސް.ޑަބްލިއު ސިސްޓަމް) ޤާއިމްކުރުމަށް އެކުލަވާލެވުނު ލޯނެކެވެ. މިލޯނު ޕްރޮގްރާމުގެ މަޤްޞަދަކީ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީ މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ގެނެއުމަށް އެހީތެރިވުމެވެ.

ކަނޑުފަޅުގެ ނަފާ ލޯނަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް

މިމަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ލޯނު ދޫކުރެވޭނީ ފައިބަރ މަސްދޯނިފަހަރު ތަކަށް އެކަނި
ލޯނަށް އެދޭ ފަރާތަކީ ދޯނީގެ ވެރިފަރާތައް ވާންވާނެ
އާރް.އެސް.ޑަބްލިއު ސިސްޓަމް ހަރުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ދޯންޏަކީ މަދުވެގެން 6 މަސް ދުވަހު މަސްވެރިކަމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވެފައިވާ ދޯންނަކަށް ވާންވާނެ
ލޯނަށް އެދި ހުށަހަޅާ ދުވަހާއި ހަމައަށް ސައްޙަ މަސްވެރިކަމުގެ ލައިސަންސް އޮތް ދޯންޏަކަށް ވާންވާނެ
ލޯނަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ އަދި އާރް.އެސް.ޑަބްލިއު ހަރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ދޯންޏަކީ، މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދަކާއި ޚިލާފުވެގެން މިމިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ އެފަރާތަކުން ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާސްކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށްވާންވާނެ
ލޯނަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ، އެސް.ޑީ.އެފް.ސީއިން ދޫކުރާ ލޯނުތަކުގެ އާއްމު ޝަރުތުތައް ހަމަވާ ފަރާތަކަށްވާންވާނެ

LOAN
REPAYMENT CALCULATOR (EMI)

LOAN AMOUNT
MVR
INTREST RATE (%)
REPAYMENT PERIOD (YEARS)
GRACE PERIOD (MONTHS)
Kindly note that this is an estimate, and the actual repayment amount may differ.

ޚަބަރު

އެސްއެމްއީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (އެސްޑީއެފްސީ) ގެ މަސައްކަތް ފަށައިގަތުމަށް ބޭނުންވާ މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއިން ދޫކުރާ 'ފައިނޭންސިންގ ބިޒްނަސް ލައިސަންސް' މި ކޯޕަރޭޝަނަށް ލިބިފައިވަނީ 28 ފެބްރުއަރީ 2019 ގައެވެ.

މިކޯޕަރޭޝަނަކީ ސަރުކާރުގެ އިތުރުން މާލެ، ފުވައްމުލައް އަދި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހިއްސާއާއި އެކު އުފެއްދިފައިވާ ކުންފުންޏެކެވެ. އެސްޑީއެފްސީގެ ވިޔަފާރި ފެށުމުން ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ލޯނު ހޯދަން ފަސޭހަވެ މާލީ ދާއިރާގެ ވާދަވެރިކަން އިތުރު ވެގަންދާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ.